Số lượng văn bản:

32/2014/TT-NHNN 18/11/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của NHNNVN Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ
104/2014/NĐ-CP 14/11/2014 Nghị định Quy định về khung giá đất
102/2014/NĐ-CP 10/11/2014 Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
56/2014/QĐ-TTg 06/10/2014 Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước
29/2014/QĐ-UBND 29/08/2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND của UBND TP HCM: Ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung Thành phố Hồ Chí Minh
24/2014/TT-BTNMT 19/05/2014 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về hồ sơ địa chính
43/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
46/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
45/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thu tiền sử dụng đất
1340/QĐ-UBND 20/03/2014 Quyết định số 1340/2014/QĐ-UBND của UBND TP HCM: Ban hành Quy định quản lý quy hoạch chung đô thị theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025
121/2013/NĐ-CP 10/10/2013 Nghị định 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật
11/2013/TT-NHNN 15/05/2013 Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ
34/2013/NĐ-CP 22/04/2013 Nghị định về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
70/2010/QĐ-TTg 05/11/2010 Quyết định số 70/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê
105/2009/NĐ-CP 11/11/2009 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP của Chính phủ: Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
88/2009/NĐ-CP 19/10/2009 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ: Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
51/2009/NĐ-CP 30/06/2009 Nghị định số 51/2009/NĐ-CP của Chính phủ: Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam
140/2008/QĐ-TTg 21/10/2008 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước
08/2008/QĐ-BXD 28/05/2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng : Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư
153/2007/NĐ-CP 15/10/2007 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
84/2007/NĐ-CP 25/05/2007 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất
09/2007/QĐ-TTg 19/01/2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước
198/2004/NĐ-CP 03/12/2004 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định về thu tiền sử dụng đất
1 - 23 | 23