Số lượng văn bản:

128/2014/NĐ-CP 31/12/2014 Về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
200/2014/TT-BTC 22/12/2014 Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
69/2014/NĐ-CP 15/07/2014 Nghị định số 69/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước
37/2014/QĐ-TTg 18/06/2014 Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước
78/2014/TT-BTC 18/06/2014 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
19/2014/NĐ-CP 14/03/2014 Nghị định số 19/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Ban hành Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
189/2013/NĐ-CP 20/11/2013 Nghị định số 189/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp vốn 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
172/2013/NĐ-CP 13/11/2013 Nghị định số 172/2013/NĐ-CP của Chính phủ: VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÀ CÔNG TY CON CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊ
35/2013/QĐ-TTg 07/06/2013 Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
05/2013/NĐ-CP 09/01/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính
99/2012/NĐ-CP 15/11/2012 Nghị định số 99/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp
929/QĐ-TTg 17/07/2012 Quyết định số 929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt đề án "Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015"
59/2011/NĐ-CP 18/07/2011 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ: Về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
96/2010/NĐ-CP 20/09/2010 SĐBX MSĐ của NĐ số 115/2005/NĐ-CP 05/9/2005 của CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập và NĐ số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của CP về doanh nghiệp KH&CN
91/2010/NĐ-CP 20/08/2010 Nghị định số 91/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
108/2009/NĐ-CP 27/11/2009 Nghị định số 108/2009/NĐ-CP của Chính phủ: Về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
56/2009/NĐ-CP 30/06/2009 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP của Chính phủ: Về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
139/2007/NĐ-CP 05/09/2007 Nghị định số 139/2007/NĐ-CP của Chính phủ : Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
111/2007/NĐ-CP 26/06/2007 Nghị định số 111/2007/NĐ-CP của Chính phủ: Về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
109/2007/NĐ-CP 26/06/2007 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP của Chính phủ: Về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
95/2006/NĐ-CP 08/09/2006 Nghị định số 95/2006/NĐ-CP của Chính phủ: Về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
1 - 21 | 21