Số lượng văn bản:

71/2014/TTLT-BTC-BNV 30/05/2014 Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV của Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ : Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước
166/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Quy định về cưỡng chế thi hành hành quyết quyết định xử phạt vi phạm hành chính
142/2013/NĐ-CP 24/10/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
117/2013/NĐ-CP 07/10/2013 Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ
80/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
64/2013/NĐ-CP 27/06/2013 Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
48/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
63/2010/NĐ-CP 08/06/2010 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Về kiểm soát thủ tục hành chính
09/2008/TT-BLĐTBXH 27/06/2008 Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề
20/2008/NĐ-CP 14/02/2008 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ : Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
158/2007/NĐ-CP 27/10/2007 Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
79/2007/NĐ-CP 18/05/2007 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ: Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
34/2007/PL-UBTVQH11 20/04/2007 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
130/2005/NĐ-CP 17/10/2005 Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước
147/1999/QĐ-TTg 05/07/1999 Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làmviệc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp
1 - 15 | 15