Số lượng văn bản:

48/2014/QĐ-TTg 28/08/2014 Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung
188/2013/NĐ-CP 20/11/2013 Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
143/2013/NĐ-CP 24/10/2013 Quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo
90/2013/NĐ-CP 05/08/2013 Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao
78/2013/NĐ-CP 17/07/2013 Nghị định Về minh bạch tài sản, thu nhập
28/2013/QĐ-UBND 30/06/2013 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND của UBND TPHN: SĐBS "Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị"
22/2013/QĐ-TTg 26/04/2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
39/2013/NĐ-CP 24/04/2013 Nghị định Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
13/2012/QĐ-UBND 14/06/2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND của UBND TPHN : SĐBS “Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị” ban hành kèm theo 34/2010/QĐ-UBND
68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH 30/12/2011 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐ-BNV-BTC-BLĐTBXH: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.
06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT 06/06/2011 Thông tư liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT của Bộ Nội vụ-Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính
08/2011/TT-BNV 02/06/2011 Thông tư số 08/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức
139/2010/TT-BTC 21/09/2010 Thông tư số 139/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
65/2009/QĐ-TTg 24/04/2009 Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê
66/2009/QĐ-TTg 24/04/2009 Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê
167/2008/QĐ-TTg 12/12/2008 Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở
117/2007/QĐ-TTG 25/07/2007 Quyết định số 117/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20
20/2000/QĐ-TTG 03/02/2000 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở
135/1998/QĐ-TTG 31/7/1998 Quyết định số 135/1998/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt chường trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa.
1 - 19 | 19