Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định số 71/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thành lập Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Xây dựng

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 71/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 1998

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGÀNH XÂY DỰNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (công văn số 164/BXD-TCLĐ ngày 12 tháng 3 năm 1998) và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (công văn số 55/TCCP-TC ngày 14 tháng 2 năm 1998),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng trên cơ sở của Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng.

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng; có tư cách pháp nhân; có con dấu, tài khoản riêng; trụ sở đặt tại Hà Nội.

Điều 2. Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ của ngành xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 -------------

Nguồn: Trang TTĐT Thư viện pháp luật (http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-71-1998-QD-TTg-thanh-lap-Truong-Dao-tao-boi-duong-can-bo-nganh-xay-dung-vb41583t17.aspx)

71/1998/QĐ-TTg
31/03/1998
15/04/1998
Phạm Gia Khiêm
Về việc thành lập Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Xây dựng
Thủ tướng Chính phủ
Quyết định