Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư số 06/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

01cham doTải Thông tư số 06/2018/TT-BNV Tại đây

06/2018/TT-BNV
31/5/2018
15/7/2018
Bộ/Cơ quan ngang bộ
Thông tư