Số lượng văn bản:

70/2018/TT-BTC 08/8/2018 Thông tư số 70/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020.
100/2018/NĐ-CP 16/7/2018 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
59/2018/TT-BTC 16/7/2018 Thông tư số 59/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
28/2018/QĐ-TTg 12/7/2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
05/2018/TT-BXD 29/6/2018 Thông tư số 05/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
55/2018/TT-BTC 25/6/2018 Thông tư số 55/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh lực tài nguyên, môi trường
56/2018/TT-BTC 25/6/2018 Thông tư số 56/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định
26/2018/QĐ-TTg 22/6/2018 Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội
03/2018/TT-BLĐTBXH 15/6/2018 Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.
28/2018/QH14 15/6/2018 Luật số 28/2018/QH14 của Quốc Hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch
25/2018/QH14 12/6/2018 Luật số 25/2018/QH14 của Quốc hội: Luật Tố cáo
06/2018/TT-BNV 31/5/2018 Thông tư số 06/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
52/2018/TT-BTC 24/5/2018 Thông tư số 52/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 108/TT-BTC ...
82/2018/NĐ-CP 22/5/2018 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
81/2018/NĐ-CP 22/5/2018 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
04/2018/TT-BXD 20/5/2018 Thông tư số 04/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời
78/2018/NĐ-CP 16/5/2018 Nghị định số 78/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
70/2018/NĐ-CP 15/5/2018 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy hoạch việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
74/2018/NĐ-CP 15/5/2018 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
72/2018/NĐ-CP 15/5/2018 Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
76/2018/NĐ-CP 15/5/2018 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
16/2018/QĐ-UBND 10/5/2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh: Ban hành Quy định về quy trình giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
14/VBHN-BTC 09/5/2018 Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng
15/2018/QĐ-UBND 08/5/2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh: Ban hành Quy định Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
19/2018/QĐ-UBND 07/5/2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng: Ban hành Quy định về quản lý dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
1 - 25 | 1286 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang