Số lượng văn bản:

02/2019/TT-BXD 01/7/2019 Thông tư số 02/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
01/2019/TT-BXD 28/6/2019 Thông tư số 01/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
43/2019/QH14 14/6/2019 Luật số 43/2019/QH14 Quốc hội 14: Luật Giáo dục
39/2019/QH14 13/6/2019 Luật số 39/2019/QH14 Quốc hội 14: Luật Đầu tư công
40/2019/QH14 13/6/2019 Luật số 40/2019/QH14 Quốc hội 14: Luật Kiến trúc
598/BXD-KHCN 31/5/2019 Công văn số 598/BXD-KHCN của Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019
08/2019/TT-BKHĐT 17/5/2019 Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch
03/2019/TT-BNV 14/5/2019 Thông tư số 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ: sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong CQ HCNN, đơn vị SNCL
38/2019/NĐ-CP 09/5/2019 Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
37/2019/NĐ-CP 07/5/2019 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch
142/QĐ-HVCBXD 11/4/2019 Quyết định số 142/QĐ-HVCBXD ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị: Về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
30/2019/NĐ-CP 28/3/2019 Nghị định số 30/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
06/2019/TT-BTC 28/01/2019 Thông tư số 06/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban QLDA sử dụng vốn NSNN
01/VBHN-BXD 12/01/2019 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng: (Hợp nhất các) Thông tư (của Bộ Xây dựng) quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư
30/2018/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội: Ban hành Quy chế thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (cống cáp, hào và tuy nen kỹ thuật) trên địa bàn thành phố Hà Nội
14/2018/TT-BXD 28/12/2018 Thông tư số 14/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng
13/2018/TT-BXD 27/12/2018 Thông tư số 13/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước
161/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng CC, VC, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
35/2018/QH14 20/11/2018 Luật số 35/2018/QH14 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch
157/2018/NĐ-CP 16/11/2018 Nghị định số 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
09/2018/TT-BXD 15/11/2018 Thông tư số 09/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng
153/2018/NĐ-CP 07/11/2018 Nghị định số 153/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
27/2018/TT-BGDĐT 25/10/2018 Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT: Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
148/2018/NĐ-CP 24/10/2018 Nghị định số 148/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CPngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động
13/2018/TT-BNV 19/10/2018 Thông tư số 13/2018/TT-BNV của Bộ NV: Sửa đổi khoản 8 mục III TT số 79/2005/TT-BNV HD chuyển xếp lương đối với CBCCVC khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng VT, cơ yếu và Cty NN vào làm việc trong các CQ NN và các ĐVSN
1 - 25 | 1349 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang