Số lượng văn bản:

09/VBHN-BXD 30/03/2020 Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BXD năm 2020 của Bộ Xây dựng: Thông tư hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng
08/VBHN-BXD 23/03/2020 Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng: Quy định xử phạt VPHC trong hoạt động ĐTXD; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm VLXD, SX, kinh doanh VLXD; quản lý công trình HTKT; kinh doanh BĐS, phát triển nhà ở, QL sử dụng nhà và công sở
07/VBHN-BXD 16/3/2020 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD năm 2020 của Bộ Xây dựng: Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
06/VBHN-BXD 11/3/2020 Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BXD năm 2020 của Bộ Xây dựng: Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS; hướng dẫn việc ĐT, BD kiến thức hành nghề môi giới BĐS, điều hành sàn giao dịch BĐS; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch BĐS
05/VBHN-BXD 09/3/2020 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD năm 2020 của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
04/VBHN-BXD 05/3/2020 Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BXD năm 2020 của Bộ Xây dựng: Về quản lý vật liệu xây dựng
03/VBHN-BXD 04/3/2020 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BXD năm 2020 của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
02/VBHN-BXD 04/3/2020 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BXD năm 2020 của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ
01/VBHN-BXD 04/3/2020 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BXD năm 2020 của Bộ Xây dựng: Về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2)
25/2020/NĐ-CP 28/2/2020 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
18/QĐ-HVCBXD 19/02/2020 Quyết định số 18/QĐ-HVCBXD ngày 19 tháng 2 năm 2020 của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị: Về việc công khai quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2018 và dự toán thu, chi Ngân sách năm 2019 của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
21/2020/NĐ-CP 17/02/2020 Nghị định số 21/2020/NĐ-CP của CP: SĐ, BS một số điều của NĐ 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của CP quy định xử phạt VPHC trong HĐ ĐTXD; KT, CB, KD khoáng sản làm VLXD, SX, KD VLXD; QL công trình HTKT; kinh doanh BĐS, PT nhà ở, QL sử dụng nhà và công sở
06/2020/NĐ-CP 03/01/2020 Nghị định số 06/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
01/2020/NĐ-CP 01/01/2020 Nghị định số 01/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư
02/2020/NĐ-CP 01/01/2020 Nghị định số 02/2020/NĐ-CP Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia
19/2019/TT-BXD 31/12/2019 Thông tư số 19/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
21/2019/TT-BXD 31/12/2019 Thông tư số 21/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư
22/2019/TT-BXD 31/12/2019 Thông tư số 22/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "Quy hoạch xây dựng"
20/2019/TT-BXD 31/12/2019 Thông tư số 20/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng: hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
10/VBHN-BXD 30/12/2019 Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng: Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
1098/BXD-TCCB 30/12/2019 Công văn số 1098/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng: Về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 15 năm 2020
98/2019/NĐ-CP 27/12/2019 Nghị định số 98/2019/NĐ-CP của Chính phủ: sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật
09/2019/TT-BXD 26/12/2019 Thông tư số 09/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
10/2019/TT-BXD 26/12/2019 Thông tư số 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành định mức xây dựng
11/2019/TT-BXD 26/12/2019 Thông tư số 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
1 - 25 | 1404 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang