Số lượng văn bản:

07/2019/TT-BXD 07/11/2019 Thông tư số 07/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng: sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ XD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
05/VBHN-BXD 01/11/2019 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
06/2019/TT-BXD 31/10/2019 Thông tư số 06/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư
79/2019/NĐ-CP 26/10/2019 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
05/2019/TT-BXD 10/10/2019 Thông tư số 05/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
04/VBHN-BXD 30/9/2019 Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng: Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
72/2019/NĐ-CP 30/8/2019 Nghị định số 72/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và NĐ 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
04/2019/TT-BXD 16/8/2019 Thông tư số 04/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
751/2019/UBTVQH14 16/8/2019 Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Giải thích một số điều của Luật Quy hoạch
69/2019/NĐ-CP 15/8/2019 Nghị định số 69/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
68/2019/NĐ-CP 14/8/2019 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
03/2019/TT-BXD 30/7/2019 Thông tư số 03/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
63/2019/NĐ-CP 11/7/2019 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
02/2019/TT-BXD 01/7/2019 Thông tư số 02/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
01/2019/TT-BXD 28/6/2019 Thông tư số 01/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
43/2019/QH14 14/6/2019 Luật số 43/2019/QH14 Quốc hội 14: Luật Giáo dục
39/2019/QH14 13/6/2019 Luật số 39/2019/QH14 Quốc hội 14: Luật Đầu tư công
40/2019/QH14 13/6/2019 Luật số 40/2019/QH14 Quốc hội 14: Luật Kiến trúc
598/BXD-KHCN 31/5/2019 Công văn số 598/BXD-KHCN của Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019
08/2019/TT-BKHĐT 17/5/2019 Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch
03/2019/TT-BNV 14/5/2019 Thông tư số 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ: sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong CQ HCNN, đơn vị SNCL
38/2019/NĐ-CP 09/5/2019 Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
37/2019/NĐ-CP 07/5/2019 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch
142/QĐ-HVCBXD 11/4/2019 Quyết định số 142/QĐ-HVCBXD ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị: Về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
30/2019/NĐ-CP 28/3/2019 Nghị định số 30/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
1 - 25 | 1362 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang