Số lượng văn bản:

73/2017/NĐ-CP 14/6/2017 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
15/2017/TT-BLĐTBXH 08/6/2017 Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
71/2017/NĐ-CP 06/6/2017 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
09/2017/TT-BXD 05/6/2017 Thông tư số 09/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung
20/2017/QĐ-UBND 01/6/2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội: Ban hành quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội
18/2017/QĐ-TTg 31/5/2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học
14/2017/TT-BLĐTBXH 25/5/2017 Thông tư số 14/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
13/2017/TT-BGDĐT 23/5/2017 Thông tư số 13/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
12/2017/TT-BGDÐT 19/5/2017 Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.
08/2017/TT-BXD 16/5/2017 Thông tư số 08/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng
62/2017/NĐ-CP 16/5/2017 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản
07/2017/TT-BXD 15/05/2017 Thông tư số 07/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt
47/2017/TT-BTC 15/05/2017 Thông tư số 47/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ...
02/2017/TT-BNV 12/5/2017 Thông tư số 02/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
44/2017/TT-BTC 12/5/2017 Thông tư số 44/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau
2424/BNV-CCVC 09/5/2017 Công văn số 2424/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ: Hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp Phòng.
53/2017/NĐ-CP 08/5/2017 Nghị định số 53/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng
40/2017/TT-BTC 28/4/2017 Thông tư 40/2017/TT-BTC Của Bộ Tài chính: Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
06/2017/TT-BXD 25/4/2017 Thông tư số 06/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
47/2017/NĐ-CP 24/4/2017 Nghị định số 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
23/2017/QĐ-UBND 24/4/2017 Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh: Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
12/2017/QĐ-TTg 22/4/2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ...
46/2017/NĐ-CP 21/4/2017 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
12/2017/TT-BLĐTBXH 20/4/2017 Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
43/2017/NĐ-CP 14/4/2017 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Về nhãn hàng hóa
1 - 25 | 1150 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang