Số lượng văn bản:

06/2018/TT-BNV 31/5/2018 Thông tư số 06/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
82/2018/NĐ-CP 22/5/2018 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
81/2018/NĐ-CP 22/5/2018 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
04/2018/TT-BXD 20/5/2018 Thông tư số 04/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời
78/2018/NĐ-CP 16/5/2018 Nghị định số 78/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
70/2018/NĐ-CP 15/5/2018 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy hoạch việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
74/2018/NĐ-CP 15/5/2018 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
72/2018/NĐ-CP 15/5/2018 Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
16/2018/QĐ-UBND 10/5/2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh: Ban hành Quy định về quy trình giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
14/VBHN-BTC 09/5/2018 Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng
15/2018/QĐ-UBND 08/5/2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh: Ban hành Quy định Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
19/2018/QĐ-UBND 07/5/2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng: Ban hành Quy định về quản lý dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
45/2018/TT-BTC 07/5/2018 Thông tư số 45/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan nhà nước, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
63/2018/NĐ-CP 04/5/2018 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
41/2018/TT-BTC 04/5/2018 Thông tư số 41/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành CTCP
40/2018/TT-BTC 04/5/2018 Thông tư số 40/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các DNNN và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần
03/2018/TT-BXD 24/4/2018 Thông tư số 03/2018/TT-BXD của BXD: Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của CP quy định xử phạt VPHC trong hoạt động ĐTXD; khai thác, chế biến, KD khoáng sản làm VLXD, SXKD VLXD; QL công trình HTKT; KD BĐS, phát..
61/2018/NĐ-CP 23/4/2018 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
37/2018/TT-BTC 16/4/2018 Thông tư số 37/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
12/2018/TT-BGDĐT 16/4/2018 Thông tư số 12/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
18/2018/QĐ-TTg 02/4/2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
11/2018/QĐ-UBND 31/3/2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh: V/v ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
49/2018/NĐ-CP 30/3/2018 Nghị định số 49/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
36/2018/TT-BTC 30/3/2018 Thông tư số 36/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
30/2018/TT-BTC 28/3/2018 Thông tư số 30/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 21/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2017/TT-BTC ngày 23/3/2016 quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án
1 - 25 | 1272 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang