Số lượng văn bản:

18/2017/TT-BGDĐT 21/7/2017 Thông tư số 18/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.
81/2017/NĐ-CP 17/7/2017 Nghị định số 81/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
31/2017/QĐ-TTg 17/7/2017 Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
82/2017/NĐ-CP 17/7/2017 Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
67/2017/TT-BTC 30/6/2017 Thông tư số 67/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ
15/2017/QH14 21/6/2017 Luật số 15/2017/QH14 của Quốc hội : Luật quản lý, sử dụng tài sản công
26/2017/QĐ-UBND 20/6/2017 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND của UBND TP. Hồ Chí Minh: Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
12/2017/QH14 20/6/2017 Luật số 12/2017/QH14 của Quốc hội: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13
07/2017/QH14 19/6/2017 Luật số 07/2017/QH14 của Quốc hội: Luật Chuyển giao công nghệ
73/2017/NĐ-CP 14/6/2017 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
59/2017/TT-BTC 13/6/2017 Thông tư số 59/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại
04/2017/QH14 12/6/2017 Luật số 04/2017/QH14 của Quốc hội: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
15/2017/TT-BLĐTBXH 08/6/2017 Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
16/2017/TT-BLĐTBXH 08/6/2017 Thông tư số 16/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
71/2017/NĐ-CP 06/6/2017 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
09/2017/TT-BXD 05/6/2017 Thông tư số 09/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung
20/2017/QĐ-UBND 01/6/2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội: Ban hành quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội
18/2017/QĐ-TTg 31/5/2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học
14/2017/TT-BLĐTBXH 25/5/2017 Thông tư số 14/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
13/2017/TT-BGDĐT 23/5/2017 Thông tư số 13/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
12/2017/TT-BGDÐT 19/5/2017 Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.
08/2017/TT-BXD 16/5/2017 Thông tư số 08/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng
62/2017/NĐ-CP 16/5/2017 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản
07/2017/TT-BXD 15/05/2017 Thông tư số 07/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt
47/2017/TT-BTC 15/05/2017 Thông tư số 47/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ...
1 - 25 | 1168 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang