Số lượng văn bản:

121/2018/NĐ-CP 13/9/2018 Nghị định số 121/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương
120/2018/NĐ-CP 13/9/2018 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP: Về SĐBS NĐ 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch ĐT công trung hạn và hằng năm, 136/2015/NĐ-CP về HD thi hành Luật ĐT công và 161/2016/NĐ-CP về cơ chế đặc thù trong quản lý ĐTXD đối với một số DA thuộc các CTMTQG giai đoạn 2016-2020
119/2018/NĐ-CP 12/9/2018 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
113/2018/NĐ-CP 31/8/2018 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
37/2018/QĐ-TTg 31/8/2018 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
81/2018/TT-BTC 28/8/2018 Thông tư số 81/2018/TT-BTC của BTC: SĐBS Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của BTC HD thực hiện ưu đãi ĐT quy định tại Luật ĐT và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của CP quy định chi tiết và HD thi hành một số điều của Luật ĐT
21/2018/TT-BGDĐT 24/8/2018 Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
108/2018/NĐ-CP 23/8/2018 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
76/2018/TT-BTC 17/8/2018 Thông tư số 76/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp
70/2018/TT-BTC 08/8/2018 Thông tư số 70/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020.
06/2018/TT-BXD 08/8/2018 Thông tư số 06/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng
07/2018/TT-BXD 08/8/2018 Thông tư số 07/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng
69/2018/TT-BTC 08/8/2018 Thông tư số 69/2018/TT-BTC của BTC: Hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu DNNN không đủ điều kiện CPH theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của CP Về chuyển DNNN và công ty TNHHMTV do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty CP
67/2018/TT-BTC 06/8/2018 Thông tư số 67/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công
07/2018/TT-BLĐTBXH 01/8/2018 Thông tư số 07/2018/TT-BLĐTBXH của BLĐTBXH: Hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động và thực hiện chính sách đối với người LĐ khi CP hóa quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển DNNN và công ty TNHHMTV do DNNN
63/2018/TT-BTC 30/7/2018 Thông tư số 63/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước
64/2018/TT-BTC 30/7/2018 Thông tư số 64/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
100/2018/NĐ-CP 16/7/2018 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
59/2018/TT-BTC 16/7/2018 Thông tư số 59/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
28/2018/QĐ-TTg 12/7/2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
05/2018/TT-BXD 29/6/2018 Thông tư số 05/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
55/2018/TT-BTC 25/6/2018 Thông tư số 55/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh lực tài nguyên, môi trường
56/2018/TT-BTC 25/6/2018 Thông tư số 56/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định
26/2018/QĐ-TTg 22/6/2018 Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội
03/2018/TT-BLĐTBXH 15/6/2018 Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.
1 - 25 | 1304 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang