Số lượng văn bản:

95/2017/TT-BTC 22/9/2017 Thông tư số 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
27/2017/TT-BLĐTBXH 21/9/2017 Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp
22/2017/TT-BGDĐT 06/9/2017 Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học
101/2017/NĐ-CP 01/09/2017 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
91/2017/TT-BTC 31/8/2017 Thông tư số 91/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên
97/2017/NĐ-CP 18/8/2017 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
82/2017/TT-BTC 15/8/2017 Thông tư số 82/2017/TT-BTC của Bộ tài chính: Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công
05/2017/TT-BNV 15/8/2017 Thông tư số 05/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 11/2014/TT-BNV và số 13/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ..
85/2017/TT-BTC 15/8/2017 Thông tư số 85/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm
22/2017/TT-BLĐTBXH 10/8/2017 Thông tư số 22/2017/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục ...
92/2017/NĐ-CP 07/8/2017 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
80/2017/TT-BTC 02/8/2017 Thông tư số 80/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc xác định giá trị QSDĐ, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi NN thu hồi đất và việc QL, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do NN giao QLSD, số tiền hỗ trợ khi NN thu hồi đất..
91/2017/NĐ-CP 31/7/2017 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
88/2017/NĐ-CP 27/7/2017 Nghị định số 88/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
18/2017/TT-BGDĐT 21/7/2017 Thông tư số 18/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.
75/2017/TT-BTC 21/7/2017 Thông tư số 75/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí
85/2017/NĐ-CP 19/7/2017 Nghị định số 85/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ
81/2017/NĐ-CP 17/7/2017 Nghị định số 81/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
31/2017/QĐ-TTg 17/7/2017 Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
82/2017/NĐ-CP 17/7/2017 Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
72/2017/TT-BTC 17/7/2017 Thông tư số 72/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
19/2017/TT-BLĐTBXH 03/7/2017 Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
67/2017/TT-BTC 30/6/2017 Thông tư số 67/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ
15/2017/QH14 21/6/2017 Luật số 15/2017/QH14 của Quốc hội : Luật quản lý, sử dụng tài sản công
26/2017/QĐ-UBND 20/6/2017 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND của UBND TP. Hồ Chí Minh: Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
1 - 25 | 1190 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang