Các khóa học thuộc đề án 1961

 Khóa ĐTBD về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

 Khóa ĐTBD về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã thuộc tỉnh.

 Khóa ĐTBD về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thuộc thành phố trực thuộc Trung ương..

 Khóa ĐTBD về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã của các thành phố trực thuộc Trung ương và thành phố, thị xã thuộc tỉnh..

 Khóa ĐTBD về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn.

 Khóa ĐTBD về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng, Phó phòng chuyên môn thuộc các Sở Xây dựng, Quy hoạch - kiến trúc, Giao thông thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 Khóa học về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với trưởng, phó phòng quản lý đô thị, phòng kinh tế và hạ tầng thuộc quận, huyện, thành phố, thị xã.

 Khóa ĐTBD về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với Công chức địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường phường, thị trấn và công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã thuộc thành phố, thị xã.

 

Gửi phản hồi tin/bài