Các văn bản có liên quan đến đề án 1956

Hiển thị #
Quyết định số 1760/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020
Công văn số 4962/BNV-ĐT của Bộ Nội vụ: V/v bồi dưỡng CBCC xã năm 2018 thực hiện QĐ số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 712/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017 – 2020
Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Quyết định số 676/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020
Thông tư số 43/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
Thông tư số 02/2017/TT-BXD của của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn.
Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
Chỉ thị số 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020