Các văn bản có liên quan đến đề án 1956

Hiển thị #
Thông tư số 02/2017/TT-BXD của của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn.
Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
Chỉ thị số 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
Quyết định số 342/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
Thông tư Liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT của Bộ Xây dựng-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Bộ Tài nguyên và Mội trường: Quy định về việc lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới
Quyết định số 131/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn
Thông tư liên tịch 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn thực hiện Quyết định 131/2009/QĐ-TTg về chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình
Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới
Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
QCVN 14:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng nông thôn