Các chương trình ĐTBD mới

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

01cham doChương trình đào tạo bồi dưỡng giám sát cộng đồng đối với công tác đầu tư xây dựng

01cham doChương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao kiến thức và kỹ năng cán bộ thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng

01cham doChương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý dự án tiếp cận hội nhập

01cham doChương trình đào tạo chuyên sâu theo từng lĩnh vực của Đề án 1961

Chương trình bồi dưỡng kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý tiến độ thi công Microsoft Project

Chương trình Bồi dưỡng kỹ năng lập và thẩm tra hồ sơ quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình hoàn thành

Chương trình khung Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ODA (Mã số: CTK- QLDA ODA I)

Chương trình khung Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực toàn diện quản lý dự án sử dụng vốn ODA (Mã số: CTK- QLDA ODA II)

BD lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương

Chương trình BD kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ quản lý cấp trung

Chương trình BD nâng cao năng lực xử lý vi phạm trật tự xây dựng

Chương trình BD nâng cao năng lực quản lý dự án, quản lý chất lượng, quản lý chi phí và quản lý hợp đồng theo Luật Xây dựng 2014

Chương trình đào tạo “Nâng cao kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ quản lý, điều hành doanh nghiệp ngành Xây dựng

Các mục/tin/bài khác có liên quan: