Các khóa ĐTBD quản lý nhà nước về XD cho CBCC chính quyền địa phương

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

1- Các khóa ĐTBD nâng cao năng lực QL XD và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010 – 2015 theo QĐ số 1961/QĐ-TTg  của Thủ tướng CP

arrowKhóa ĐTBD về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

arrowKhóa ĐTBD về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã thuộc tỉnh.

arrowKhóa ĐTBD về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

arrowKhóa ĐTBD về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã của các thành phố trực thuộc Trung ương và thành phố, thị xã thuộc tỉnh.

arrowKhóa ĐTBD về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn.

arrowKhóa ĐTBD về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng, Phó phòng chuyên môn thuộc các Sở Xây dựng, Quy hoạch - kiến trúc, Giao thông thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

arrowKhóa học về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với trưởng, phó phòng quản lý đô thị, phòng kinh tế và hạ tầng thuộc quận, huyện, thành phố, thị xã.

arrowKhóa ĐTBD về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với Công chức địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường phường, thị trấn và công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã thuộc thành phố, thị xã

2- Các khóa BD kiến thức, kỹ năng QLNN về lĩnh vực XD cho công chức địa chính - XD - nông nghiệp và môi trường xã khu vực đồng bằng và khu vực trung du, miền núi, vùng dân tộc theo QĐ số 1956/QĐ-TTg  của Thủ tướng CP

arrowKhóa Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng quản lý nhà nước về xây dựng cho công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường các xã khu vực đồng bằng

arrowKhóa Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng quản lý nhà nước về xây dựng cho công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường các xã khu vực trung du, miền núi

3-  Các khóa BD nâng cao năng lực quản lý QHXD nông thôn mới.

arrowKhóa BD nâng cao năng lực quản lý QHXD nông thôn mới

arrowKhóa ĐTBD kiến thức về lập QHXD nông thôn mới

4-  Các khóa học khác

arrowKhóa BD kiến thức pháp luật XD phục vụ cho công tác thẩm tra, giám sát của đại biểu HĐND các cấp

arrowKhóa BD kiến thức pháp luật và nghiệp vụ thanh tra xây dựng

Gửi phản hồi tin/bài