Chương trình ĐTBD về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

 BỘ XÂY DỰNG

 
   
 

   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà nội, ngày 20 tháng 12  năm 2012

 CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
ĐÀO TẠO, BỒI  DƯỠNG VỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ  PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐỐI VỚI  PHÓ CHỦ TỊCH UBND
TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, điều hành về xây dựng và phát triển đô thị cho Phó chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Yêu cầu

Kết thúc khóa học, học viên nắm được những nội dung, nguyên tắc và nguyên lý cơ bản để chỉ đạo, điều hành việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn cấp Tỉnh.

3. Đối tượng, thời gian

3.1. Đối tượng: Phó chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cán bộ trong diện quy hoạch nguồn kế cận chức danh này.

3.2. Thời gian: 5 ngày (40 tiết) bao gồm học lý thuyết và thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về quản lý xây dựng và phát triển đô thị.

4. Nội dung chương trình 

TT

NỘI DUNG

Thời gian (tiết)

Tổng  số

Lý thuyết

Thảo luận, trao đổi tình huống

I.

Chuyên đề

36

18

18

1

Đô thị hoá và định hướng phát triển đô thị quốc gia

1. Vấn đề đô thị hoá

- Một số vấn đề về đô thị và đô thị hoá;

- Tình hình và xu hướng đô thị hóa hiện nay; những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đô thị;

- Tình hình phát triển hệ thống đô thị ở Việt Nam .

2. Định hướng phát triển đô thị

- Mục tiêu, nội dung, tổ chức thực hiện định hướng phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn 2050 (có lồng ghép nội dung Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012-2020);

       - Thách thức, cơ hội và các giải pháp thực hiện chiến lược  phát triển đô thị tại các thành phố trực thuộc trung ương;

       - Xác định mối liên kết đô thị - nông thôn, bảo đảm chiến lược an ninh lương thực quốc gia, nâng cao chất lượng đô thị, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống;

       - Định hướng đảm bảo an ninh quốc phòng trong quy hoạch và phát triển đô thị;

       - Các giải pháp tổ chức thực hiện định hướng phát triển hệ thống đô thị quốc gia trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa  và bối cảnh quốc tế mới.

3. Phát triển các khu đô thị mới

- Xác định vị trí, vai trò phát triển các khu đô thị mới trong khu vực;

- Xu hướng, yêu cầu phát triển các khu đô thị mới hiện nay trên thế giới.

- Những bất cập trong phát triển khu đô thị mới;

      - Phân bố lựa chọn các khu đô thị mới trên cơ sở địa lý, điều kiện sinh thái tự nhiên, bảo vệ môi trường.

4. Cải tạo chỉnh trang đô thị

    - Xác định vị trí, vai trò ý nghĩa kinh tế xã hội của việc cải tạo chỉnh trang đô thị;

    - Nâng cấp đô thị - chương trình nâng cấp đô thị quốc gia

- Tác động và những đối tượng chịu tác động;

- Những bất cập và giải pháp.

5. Quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn

       - Mối quan hệ giữa đô thị và nông thôn Việt Nam;

       - Vai trò của đô thị, nông thôn đối với mục tiêu phát triển bền vững của địa phương, vùng và quốc gia;

       - Mục tiêu, nội dung, biện pháp chính sách phát triển đô thị, nông  thôn;

      - Các chính sách liên kết, quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.   

6. Kinh nghiệm xây dựng, phát triển đô thị trên thế giới

8

4

4

2

Định hướng về xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật - môi trường đô thị, giải pháp thực hiện.

1. Định hướng về xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật - môi trường đô thị

- Tổng quan về hạ tầng kỹ thuật - môi trường đô thị, chính sách quản lý phát triển hạ tầng đô thị;

- Vai trò, ý nghĩa, tác động của định hướng về xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật - môi trường đô thị với sự phát triển đô thị;

- Khái quát thực trạng hạ tầng kỹ thuật - môi trường đô thị và những bất cập hiện nay;

      - Các định hướng chiến lược cơ bản quốc gia trong lĩnh vực hạ tầng đô thị;

      - Các chỉ tiêu cụ thể về hạ tầng kỹ thuật - môi trường đô thị trong Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012-2020 nói riêng; các giải pháp thực hiện;

      - Những vấn đề và đối sách quản lý phát triển hạ tầng kỹ thuật - môi trường tại các đô thị lớn ở Việt Nam.

2. Kinh nghiệm và các giải pháp thực hiện (sự phát triển hạ tầng kỹ thuật - môi trường của các đô thị trên thế giới: kinh nghiệm và bài học)

8

4

4

 

3

 

Quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản

1. Chính sách về đất đai và quản lý đất đai ở đô thị

      - Thực trạng sử dụng đất đô thị;

      - Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất;

      - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đô thị và quản lý, sử dụng đất  theo quy hoạch tại đô thị;

      - Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, định giá đất;

      - Kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai;

2. Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

      - Quan điểm, chiến lược hành động phát triển nhà ở;

      - Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phát triển nhà ở;

      - Các chính sách về phát triển nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội tại Việt Nam.

3. Quản lý nhà ở trong đô thị

      - Nội dung quản lý nhà nước về nhà ở tại địa phương;

      - Chương trình phát triển nhà ở tại địa phương;

      - Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật về nhà ở.

4. Chính sách phát triển và quản lý thị trường bất động sản

      - Đánh giá thực trạng phát triển thị trường bất động sản Việt Nam, vai trò của quản lý nhà nước trong việc định hướng thị trường;

      - Chính sách phát triển thị trường bất động sản và hệ thống văn bản pháp luật điều tiết;

      - Quản lý, phát triển các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản;

      - Các giải pháp phát triển thị trường bất động sản trong bối cảnh kinh tế xã hội mới

5. Kinh nghiệm trong nước và nước ngoài.

 

4

 

2

 

2

4

Biến đổi khí hậu đối với phát triển đô thị

1. Tác động của biến đổi khí hậu đối với xây dựng và phát triển đô thị

      - Những vấn đề về biến đổi khí hậu;

      - Tác động của biến đổi khí hậu đối với xây dựng và phát triển đô thị;

      - Kịch bản biến đổi khí hậu ở Việt Nam và trên thế giới.   

2. Giải pháp giảm thiểu và ứng phó với biến đổi khí hậu trong quản lý xây dựng và phát triển đô thị

      - Nghiên cứu, phân loại lĩnh vực và xác định ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trong phát triển đô thị;

      - Định hướng giải pháp giảm thiểu và ứng phó với biến đổi khí hậu trong quản lý xây dựng và phát triển đô thị.

3. Kinh nghiệm ứng phó với biến đổi khí hậu trong quản lý xây dựng và phát triển đô thị.

4

2

2

5

Nâng cao sức cạnh tranh của đô thị

 1. Khái niệm chung về nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển đô thị

      - Vị thế, vai trò của đô thị trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội vùng, quốc gia; sự cần thiết và giải pháp để phát huy vị thế và vai trò của đô thị trong tiến trình CNH-HĐH ở nước ta;   

      - Các nguyên tắc cơ bản trong việc xây dựng năng lực cạnh tranh của đô thị;

      - Phương pháp tiếp thị, đánh giá lợi thế, xây dựng chiến lược cạnh tranh tổng hợp;

      - Chủ trương, chính sách của nhà nước trong đầu tư phát triển đô thị;

      - Nguồn vốn, huy động nguồn vốn đầu tư cho phát triển đô thị;

      - Quỹ đầu tư phát triển đô thị, kinh nghiệm hoạt động và sử dụng quỹ tại một số địa phương.

 2. Kinh nghiệm về huy động các nguồn lực, nâng cao sức cạnh tranh đô thị, đầu tư phát triển đô thị.

8

4

4

6

Quản lý và phát triển đô thị gắn với bảo tồn di sản

1. Những vấn đề phải đối mặt, xu hướng bảo tồn di sản và phát triển đô thị

      - Tổng quan về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan và bảo tồn di sản trong phát triển đô thị;

      - Sự xung đột giữa phát triển đô thị và bảo tồn di sản đô thị;

      - Những vấn đề phải đối mặt, xu hướng bảo tồn di sản và phát triển đô thị;

      - Yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị của hệ thống di sản đô thị trong quy hoạch phát triển đô thị.      

2. Chính sách, biện pháp, giải pháp, kinh nghiệm bảo tồn và  phát huy giá trị của di sản đô thị

      - Chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc quản lý không gian kiến trúc cảnh quan và bảo tồn, phát huy giá trị của di sản đô thị;

      - Trách nhiệm về quản lý và phát triển đô thị gắn với bảo tồn di sản của các cấp, các ngành;

      - Nguyên tắc, giải pháp cần thiết nhằm cân bằng giữa phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng với việc bảo tồn di sản kiến trúc, cảnh quan, không gian văn hóa truyền thống tại các đô thị.

     3. Kinh nghiệm trong khu vực và thế giới về bảo tồn di sản và khai thác giá trị của di sản phục vụ phát triển kinh tế xã hội

4

2

2

II

Trao đổi kinh nghiệm, tham quan thực tiễn về quản lý xây dựng và phát triển đô thị (không kể thời gian khảo sát tham quan nước ngoài)

4

   
 

                                        Tổng số

40

 

 

Các mục/tin/bài khác có liên quan:

Gửi phản hồi tin/bài